GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Files tussen Streeperkruis en Streeperplein

Raadsleden kunnen middels een brief om informatie aan College van B&W vragen. 

Een verkeersprobleem bij de verkeerslichten tussen Streeperkruis en Streeperplein gaf aanleiding voor onderstaande brief van raadslid Nic Heuvelmans.

Onderwerp: vragen ex artikel 41 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Landgraaf inzake doorstroming verkeer ter hoogte van Steeperkruis en kruising Heerlenseweg-Ruitersraat-Streeperplein.

Geachte voorzitter,
Reeds geruime tijd zijn verkeerslichten op bovengenoemde kruisingen niet op elkaar afgesteld waardoor er op de omliggende wegen regelmatig verkeersopstoppingen plaatsvinden. Zeker tijdens de spitsuren ontstaan regelmatig lange rijen wachtende auto’s op met name Op de Heugden. Het verkeer op het Steeperkruis komt vast te staan omdat verkeer komende vanuit het Steeperkruis richting Heerlen, honderd me¬ ter verderop bij het volgende verkeerslicht weer moet stoppen. Dit leidt dan ook regelmatig tot onveilige situaties.

VRAGEN:
1- Is het college bekend met de hierboven geschetste verkeerssituatie?

2- Zo ja, is het college bereid om op korte termijn naar mogelijkheden en oplos¬ singen te zoeken om de deze ongewenste situatie te verhelpen.

3- Zo nee, is het college bereid deze verkeerssituatie op korte termijn in kaart te brengen, de uitkomst met ons te delen en indien nodig passende maatregelen te nemen.

In afwachting van een spoedige reactie uwerzijds.
Met collegiale groet.
Namens GBBL
Nico Heuvelmans Raadslid GBBL