GBBL INTERN

 

 

 

 

 

Onderhoud wandelgebied Strijthagen

Artikel 41 brief over achterstallig onderhoud in wandelgebied Strijthagen.

Dinsdag 30 maart 2021

Geachte voorzitter,

Enkele jaren geleden mocht de stadsregio Parkstad de prestigieuze WTTC award (lees toerismeprijs) in ontvangst nemen. Een bewijs dat Parkstad op dit onderdeel goed bezig was/is. Het is nu natuurlijk  zaak een en ander verder uit te bouwen. Een grote mogelijkheid zal de aanleg van de Leisure Lane bieden.

Dit ruime fietspad is van belang voor de inwoners van deze regio, maar zal ook veel toeristen aantrekken. Het is dan natuurlijk zaak deze toeristen wat te bieden en ze zo lang mogelijk aan het gebied te binden.De aanbesteding van de 26 km lange route is nu gaande. Zo zal de route de toerist ook door het gebied Strijthagen leiden.

Het moet gezegd een gebied met potentie voor zowel de plaatselijk bevolking als de toerist, echter het maakt ook een rommelige c.q. niet aantrekkelijke indruk. Met name de situatie rondom het kasteel en vijvers baart zorgen. Hoewel een onderhoudsploeg van de visvereniging zijnde pachter van enkele visvijvers ijverig aan het werk is, is de situatie nog verre van optimaal.

Er komt geen samenhangend geheel van de grond door het feit dat meerdere eigenaren/pachters in dit gebied belangen hebben, te weten de kasteelheer, de moleneigenaar, Mondo Verde, Overste Hof, Natuurmonumenten en uiteraard gemeente Landgraaf.

De afrasteringen c.q. bouwhekken rondom het vijvergebied verkeren in zeer desolate toestand en zijn gedeeltelijk vernield door omgevallen bomen , de paden rondom de vijvers zijn bij een beetje nat weer al bijna onbegaanbaar. Zitbanken zijn nauwelijks aanwezig en als ze er al zijn in slechte toestand. Het is bekend dat natuurbeheer het laten liggen van dood hout ( bomen en takken ) voorstaat, maar hier krijgt men toch de indruk dat er wel zeer ruime uitleg wordt gegeven aan deze vorm van natuurbeheer. Het waterrad van de molen dreigt geheel overwoekerd te worden door plantengroei. Bebording met nadere toelichting over de bezienswaardigheden ontbreekt. De afrastering van Mondo Verde ter plaatse van het bruggetje richting Overste Hof wordt gevormd door bouwhekken. Kortom het gebied verkeert nog niet in een toestand die zowel voor de plaatselijke recreant als de toerist als zijnde erg aantrekkelijk zal worden ervaren.

Bovenstaande schets brengt ons tot de volgende vragen:

 

  1. Zijn er al plannen m.b.t de herinrichting van het gebied ( van Winselerhof via Strijthagen naar Snow World ) tegelijk met de aanleg van de Leisure Lane en zo ja mogen wij die vernemen?

Zo neen wanneer zijn die te verwachten?

  1. Kan er in overleg met de diverse eigenaren van het gebied rondom molen, kasteel, vijvers gekomen worden tot een integraal plan van aanpak zodat afrasteringen, wandelpaden, zitbanken, begroeiing etc. op een niveau worden gebracht dat je van een dergelijke parel mag verwachten? Zo ja, wanneer denkt het college een dergelijk overleg te kunnen starten?

Zo neen, waarom niet en wat zijn dan de mogelijkheden om tot een upgrading te komen?

 

In afwachting van uw reactie binnen de gestelde termijnen,

met vriendelijke groet,

René Hensgens, raadslid GBBL