GBBL INTERN

 

 

 

 

 

 

Over ons

Gezamenlijke Burger Belangen Landgraaf

GBBL (Gezamenlijke BurgerBelangen Landgraaf) is een samenwerkingsverband van drie lokale partijen die gezamenlijk optrekken in de gemeenteraad en op de schaal van Landgraaf bekijken wat goed is voor de Landgraafse inwoners. Landelijke partijprogramma’s spelen voor GBBL geen rol. GBBL hecht veel waarde aan ideeën en inbreng van eigen burgers die actief zijn in wijken en verenigingen. Deze mensen zijn de ogen en oren van de partij en voor iedereen benaderbaar. GBBL wil voor u ook in de toekomst een betekenisvolle steun zijn in de Landgraafse politiek.

Hoe werkt GBBL concreet aan de verwerkelijking van haar doelstellingen?

GBBL werkt lokaal.

Deze leden zijn voor GBBL van (over)levensbelang. Zij zijn de oren en ogen van GBBL. Zij horen en zien wat burgers niet willen of juist wel willen in hun eigen omgeving of vereniging en maken daarvan melding op de ledenvergaderingen. GBBL heeft deze signaalgevers nodig om een goed functionerende, lokale partij te kunnen zijn. Groepen burgers, verenigingen maar ook individuele burgers kunnen ook zelf met hun wensen, zorgen en klachten terecht bij de leden van de GBBL. Wekelijks komen bestuur, raads- en commissieleden in vergadering bijeen. Er wordt dan ook steeds tijd ingeruimd voor burgerraadpleging.

GBBL werkt sociaal.

GBBL werkt in de gemeenteraad aan een zo sociaal mogelijk beleid. Echte minima, werkzoekenden en gehandicapten mogen er niet (nog meer) op achteruitgaan. GBBL maakt zich ook grote zorgen over het ouderenbeleid in de gemeente Landgraaf. Heel wat voorzieningen voor ouderen dreigen of gesloten of onbetaalbaar te worden. Ook de Landgraafse jongeren dreigen door bezuinigingen dakloos te worden. GBBL komt op voor de belangen van deze doelgroepen. Daarnaast geeft GBBL burgers en verenigingen ook directe hulp in raad en daad via haar netwerk van wijkcoördinatoren. Sociaal zijn is vooral sociaal doen.

GBBL werkt burgerbetrokken.

Daar waar burgers in opstand komen, omdat de overheid niet naar hun argumenten wil luisteren en vooral daar waar die argumenten valide zijn, daar kiest GBBL de kant van die burgers. Herinrichtingsplannen van woonwijken, grotere ingrepen in de groenstructuur, maar ook ingrijpende nieuwbouwplannen dienen op een faire wijze met omwonenden besproken te worden. De kwaliteit van leef- en woonomgeving van mensen die er al heel lang wonen, is van evenveel belang als die van nieuwkomers. GBBL gaat in gesprek met die verontruste buurtbewoners en bepaalt haar standpunt pas na hun argumenten gehoord en gewogen te hebben.

GBBL werkt onafhankelijk.

Landelijke partijen staan vaak ver van de mensen af. Wat wenselijk is voor de burgers in de Randstad, kan onzinnig zijn voor de burgers hier. Vaak is het landsbeleid oneerlijk of zelfs niet rechtvaardig. GBBL gaat dan voor haar burgers tegen dit beleid in. Onbegrijpelijke en niet te rechtvaardigen huurstijgingen, bezuinigingen op hoogstnoodzakelijke voorzieningen en regelingen, onnodige hoogbouw of kaalslag in onze uitloopgebieden. Veel burgers van Landgraaf wensen dat allemaal niet, maar worden door te veel politieke partijen niet serieus genomen. GBBL luistert wel naar die burgers en stemt haar beleid daarop

GESCHIEDENIS VAN GBBL

Gemeentelijke herindeling

Ontstaan gemeente Landgraaf

Bij de gemeentelijke herindeling, die in 1982 plaatsvond, werden de gemeenten Schaesberg, Ubach over Worms en Nieuwenhagen samengevoegd tot de gemeente Landgraaf. In alle drie de opgeheven gemeenten waren diverse lokale groeperingen en partijen actief. Zij hadden vooral tot doel de identiteit van de vroegere kernen te bewaren en te beschermen en als een tegenwicht te fungeren tegenover de landelijke, politieke partijen. Het grote aantal lokale partijen werkte versnippering in de hand. Iedere partij was trouwens ook te veel gericht op de problematiek van de kern waaruit ze ontstaan was. De doelstellingen konden zo onmogelijk gehaald worden.

Fusie lokale partijen

Een betere samenwerking

Op initiatief van de partij Jan Gulpers kwamen op 7 december 1992 alle lokale politieke partijen van Landgraaf bij elkaar om te bekijken of er een betere samenwerking of zelfs een fusie van alle partijen tot de mogelijkheden behoorde. Naast de partij Jan Gulpers (Schaesberg) waren bij dit “historisch” overleg ook aanwezig BBL (Ubach over Worms), Landgraaf ’81 (Nieuwenhagen), Vrouwenappel (alleen vrouwen – Landgraaf), Abdissenbosch 2000 (Ubach over Worms), Partij Beckers (Nieuwenhagen) en de partij Rutjens (Schaesberg). Veel overleg, open en eerlijk, maar ook moeizaam, leidde in 1993 tot een nauwe samenwerking tussen de twee grootste, lokale partijen, de partij Jan Gulpers en de BBL (Burger Belangen Landgraaf). Voor de andere lokale partijen was samenwerking nog wel bespreekbaar, maar een verdere samensmelting nog te bedreigend.

VERKIEZINGEN 1994

De voordelen van samenwerken

De partij Jan Gulpers en de BBL zagen veel voordelen in een engere samenwerking. De verkiezingen van 1994 was een eerste testcase. Vruchtbaar overleg leidde tot resultaat en beide partijen gingen voor de verkiezingen van 1994 een lijstverbinding aan. Er was één verkiezingsprogramma en de hele propaganda was gericht op één grote, lokale partij na de verkiezingen. De verkiezingen waren een succes, want de beide partijen behaalden samen acht zetels, waarvan drie voor de partij Jan Gulpers en vijf voor de BBL. Deze geweldige overwinning had tot gevolg dat de GBBL als grootste partij de coalitiebesprekingen in eigen hand had, met als resultaat een coalitie met GBBL. De partij Beckers was al snel na de verkiezingen van 1994 van het politieke toneel verdwenen. De gesprekken met de andere lokale partijen werden op een heel laag pitje gezet. Formeel werd er niets meer ondernomen, maar in het informele circuit waren er nog steeds contacten. De GBBL bezette 2 wethouderzetels, ingevuld door dhr. Jules Ruijters (fulltime) en de heren Hans Erfkemper en Harry Erkens (beiden halftime). Halverwege deze periode trad dhr. Ruijters noodgedwongen terug en werden de beide wethouderszetels van de GBBL ingevuld door de heren Hans Erfkemper en Harry Erkens, maar nu fulltime.

Succes BBL

Een ruim aantal zetels

Aan de verkiezingen van 1998 nam de GBBL met drie lijsten deel: een lijst voor Schaesberg, een voor Nieuwenhagen en een voor Ubach over Worms. Ook deze keer kwam GBBL uit-eindelijk met 8 zetels in de gemeenteraad van Landgraaf. Vooral de “BBL-groep” kon bogen op een daverend succes. Via een klinkende overwinning zorgden zij voor 7 van de 8 zetels. Ook deze keer werden de coalitiebesprekingen geleid door de GBBL. Na succesrijke besprekingen werd er een coalitie gevormd en werden de heren Hans Erfkemper en Rob Silvertand wethouder.

één grote partij

De lang verwachte samensmelting

Voor de verkiezingen van 2002 kwam eindelijk die ene grote lokale politieke partij van de grond waar al zolang naar was gestreefd. De partijen Landgraaf ’81, LA 2000 en de EenheidsPartij Landgraaf sloten zich bij GBBL aan om samen op te trekken bij de verkiezingen. Weer ging GBBL met 3 lijsten die verkiezingen in en ook ditmaal resulteerde dat in 8 raadszetels.

Drie wethouders

Wederom een groei

Voor de verkiezingen van 2006 is wederom gekozen om deel te nemen met 3 lijsten, B.B.L., Leefbaar Schaesberg en Leefbaar Nieuwenhagen, samen de GBBL. De kiezer heeft bij de verkiezingen wederom het vertrouwen in de GBBL uitgesproken. Ondanks het inkrimpen van de raadszetels (van 27 naar 25) is GBBL gegroeid naar 9 zetels in de Landgraafse Gemeenteraad. Door het goede verkiezingsresultaat in 2006 was GBBL in de raadsperiode 2006-2010 vertegenwoordigd met drie wethouders (Andy Dritty, Freed Janssen & Hans Erfkemper) in een brede coalitie met de Partij van de Arbeid, de SP en GroenLinks.

Drie afzonderlijke lijsten

Één verkiezingsprogramma, één naam

Voor de verkiezingen in 2010 is definitief gekozen om de GBBL te profileren met drie afzonderlijke lijsten per kern:<br /> GBBL UoW, GBBL Nieuwenhagen – GBBL Schaesberg – met één centraal verkiezingsprogramma en onder één naam. Eens te meer heeft de kiezer laten blijken, het beleid van GBBL te waarderen met een historische overwinning, waarbij GBBL is gegroeid van 9 naar 12 zetels (van de beschikbare 25). Uit onvrede met hun positie binnen de partij stapten twee raadsleden op en gingen onder eigen naam verder, zodat in de periode 2010-2014 praktisch gezien GBBL werkte met een fractie van 10 personen. Aanvankelijk bestond de coalitie uit de partijen GBBL, PvdA en VVD. Na het opstappen van wethouder Winkens stapte ook de VVD uit de coalitie. De wethouders Janssen, Dritty en Erkens vertegenwoordigden GBBL in het College.

Regenboogcoalitie

Het uitsluiten van GBBL

Bij de verkiezingen van 2014 boekte GBBL een goed resultaat met in totaal 11 zetels. Na de verkiezingen kwam echter een koude douche want, na al die jaren in het college, werd GBBL verdreven naar de oppositiebanken. PvdA, VVD, CDA, Groen Links en SP vormden samen de Regenboogcoalitie en zetten GBBL buitenspel. Ook OPA, in de raad vertegenwoordigd door Mevr. Haarbosch steunde deze coalitie. Deze coalitie had duidelijke plannen voor de toekomst van de regio: nauw samenwerken met andere gemeenten en na het afketsen van de ambtelijke fusie met Brunssum werden alle gemeenten benaderd om met Landgraaf samen te werken.

Strijd tegen herindeling

Een felle strijd

Alleen Heerlen had interesse en al snel ging men in 2016 over tot het inschakelen van onderzoeksbureau BMC en een team van experts. Zoals wel te verwachten viel (gezien de opdracht) kwam er een eensluidend advies. Fusie Heerlen-Landgraaf zou de beste oplossing zijn en nog eind 2016 wenste men dit aan de raden voor te leggen. GBBL verzette zich fel en organiseerde het verzet, coalitiepartij had al langer twijfels over de ingezette koers tot herindeling en besloot in januari 2017 tegen een fusie te stemmen. Opverzoek van |Heerlen en hde resterende wethouders nam dhr Koopmans, gedeputeerde van provincie Limburg de regie over. In Landgraaf werd een nieuwe coalitie geformeerd van CDA en GBBL. Voor GBBL werden Freed Janssen, John Ringens en Christian Wilbach wethouders. Het College en de partijen hebben heel veel energie moeten steken in acties voor het behoud van zelfstandigheid. Uiteindelijk werd die inzet op 8 december bekroond met het besluit van het nieuwe kabinet om het herindelingsvoorstel na advies van de Raad van State NIET in te dienen in het parlement, maar nader te gaan bestuderen hoe de bestuurskracht in Parkstad vergroot kan worden. Daarmee werd op die datum van 8 december 2017 pas duidelijk dat er ook in Landgraaf verkiezingen voor de gemeenteraad in Landgraaf zouden komen.

Absolute meerderheid

Constructief verder bouwen

De verkiezingen op 21 maart 2018 werden een daverend succes voor GBBL, want de partijen behaalden 13 van de 25 zetels. een absolute meerderheid dus. GBBL UoW werd met 5 zetels de grootste en nam het voortouw nemen in de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. Met drie wethouders (Freed Janssen, Christian Wilbach en Alex Schiffelers) is GBBL stevig vertegenwoordigd.