GBBL INTERN

 

 

 

 

 

PRIVACYBELEID GBBL

Gezamenlijke Burger Belangen Landgraaf (GBBL), statutair gevestigd aan Beneluxtraat 44, 6372 AZ Landgraaf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.gbbl.nl | Beneluxtraat 44, 6372 AZ Landgraaf | +31 (0)6 14 48 78 78

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee een bepaalde persoon kan worden geïdentificeerd of contact kan worden opgenomen met een bepaalde persoon.

U kunt worden gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken bij contact met GBBL of een bij GBBL aangesloten partij. GBBL en haar partners mogen deze persoonlijke gegevens onderling uitwisselen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ze mogen uw persoonlijke gegevens ook combineren met andere informatie om onze producten, materiaal en reclame aan te bieden en te verbeteren. U bent niet verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken waarom we hebben gevraagd. Als u ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we u echter in veel gevallen geen diensten aanbieden of antwoord geven op eventuele vragen die u hebt.

Hier vindt u een aantal voorbeelden van de persoonlijke gegevens die GBBL kan verzamelen en hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt.

 

DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD

 • Als u een GBBL lid wordt, deel uit maakt van onze fractie, gebruik maakt van ons platform, u inschrijft voor een cursus, contact met ons opneemt of deelneemt aan een online-enquête, kunnen we diverse gegevens verzamelen, waaronder uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, en contactvoorkeuren.
 • Als u de online platformen van GBBL gebruikt om materiaal te delen met familie en vrienden, gebruikt maakt van ons forum, kan GBBL de gegevens verzamelen die u over deze personen verstrekt, zoals hun naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. GBBL gebruikt dergelijke gegevens om aan uw aanvragen te voldoen, de relevante diensten te verstrekken of fraude te voorkomen.
 • GBBL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Geboortedatum – Bankgegevens

 

HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • Met de persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen we u op de hoogte houden van nieuwe aankondigingen, nieuwe updates en aankomende evenementen van GBBL. Als u niet op onze mailinglijst wilt staan, kunt u uw naam op elk gewenst moment verwijderen.
 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens eveneens bij het maken, ontwikkelen, bedienen, aanbieden en verbeteren van onze diensten, materiaal en reclame, en om verlies en fraude te voorkomen.
 • Soms kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om belangrijke mededelingen te versturen, zoals berichten over wijzigingen van onze voorwaarden en ons beleid. Aangezien deze informatie belangrijk is voor uw interactie met GBBL, kunt u de ontvangst van deze mededelingen niet stopzetten.
 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het beheer van onze ledenlijst, als eveneens voor onze kieslijsten. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de administratie en moeten in sommige gevallen zelfs worden verstrekt aan derden (o.a. gemeente). Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u geen plaatsnemen op onze kieslijsten en/of geen lid van GBBL zijn.

 

NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

We verzamelen ook gegevens die niet tot een bepaalde persoon kunnen worden herleid. We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor willekeurige doeleinden verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Hier vindt u een aantal voorbeelden van de niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we deze gegevens kunnen gebruiken:

 • We kunnen gegevens verzamelen zoals beroep, taal, postcode, netnummer, UDID (Unique Device Identifier), verwijzings-URL, locatie en de tijdzone, zodat we meer inzicht krijgen in consumentengedrag en onze diensten en reclame kunnen verbeteren.
 • We kunnen ook gegevens verzamelen over de activiteiten van bezoekers op onze website op basis van onze diensten. Deze gegevens worden samengevoegd en gebruikt om gerichte informatie te verstrekken aan onze bezoekers en inzicht te krijgen in de gedeelten van onze website en diensten waarvoor de meeste belangstelling bestaat. Samengevoegde gegevens worden beschouwd als niet-persoonlijke gegevens binnen het kader van dit Privacybeleid.
 • We kunnen gegevens verzamelen en opslaan over de manier waarop u onze diensten gebruikt, waaronder zoekopdrachten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de relevantie van de resultaten van onze diensten te verbeteren. Dergelijke gegevens worden niet gekoppeld aan uw IP-adres, behalve in beperkte gevallen om de kwaliteit van onze internetdiensten te waarborgen.
 • Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen we gegevens verzamelen over de manier waarop u gebruikt maakt van ons platform.

Als we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke gegevens, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonlijke gegevens zolang de informatie gecombineerd blijft.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gbbl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

GBBL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

– Om de verplichte administratie voor een ledenlijst/kieslijst aan te leggen, al dan niet bij te houden

– GBBL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

GBBL neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GBBL) tussen zit. GBBL gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Argewebhosting, Office 365, IOS.

 

COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

De websites, onlineservices, interactieve toepassingen, e-mailberichten en advertenties van GBBL kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën zoals pixeltags en webbakens. Met deze technologieën kunnen we meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, zien welke delen van onze websites zijn bezocht en de doeltreffendheid van advertenties en zoekopdrachten op het web meten en vergroten. Wij behandelen de gegevens die worden verzameld door cookies en andere technologieën als niet-persoonlijke gegevens. Voor zover IP-adressen of soortgelijke aanduidingen echter worden beschouwd als persoonlijke gegevens volgens de lokale wetgeving, zullen we deze aanduidingen ook als persoonlijke gegevens behandelen. Evenzo zullen we gecombineerde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens in het kader van dit Privacybeleid als niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens.

GBBL en haar partners gebruiken cookies en andere technologieën bij services voor mobiele advertenties om te bepalen hoe vaak u een bepaalde advertentie ziet, om advertenties weer te geven die interessant voor u zijn en om de doeltreffendheid van advertenties te meten.

GBBL en haar partners maken ook gebruik van cookies en andere technologieën om persoonlijke gegevens te bewaren als u onze websites, onlineservices en apps gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om uw ervaring met GBBL aangenamer en persoonlijker te maken. Als we bijvoorbeeld uw voornaam weten, kunnen wij u persoonlijk aanspreken bij uw volgende bezoek. Met kennis van uw land en taal, en uw school als u in het onderwijs werkzaam bent, kunnen we ervoor zorgen dat u doelgerichter gebruik kunt maken van ons.

Als u cookies wilt uitschakelen en gebruikmaakt van de webbrowser Safari, opent u de Safari-voorkeuren en schakelt u cookies uit in het paneel Privacy. Als u een andere browser gebruikt, neemt u contact op met uw aanbieder voor informatie over het uitschakelen van cookies. Als cookies zijn uitgeschakeld, zijn bepaalde functies op de GBBL-website niet beschikbaar.

Zoals bij de meeste internetdiensten, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en in logbestanden bewaard. Dit betreft IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

We gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te achterhalen, onze producten en diensten te verbeteren en demografische gegevens over onze gebruikers in het algemeen te verzamelen. GBBL kan deze informatie gebruiken voor haar marketing- en reclamediensten.

In onze e-mailberichten gebruiken we soms een doorklik-URL naar inhoud op de website van GBBL. Als klanten op een van deze URL’s klikken, worden ze via een afzonderlijke webserver naar de bestemmingspagina op onze website geleid. We houden deze doorklikgegevens bij om te bepalen naar welke onderwerpen uw interesse uitgaat en om de doeltreffendheid van onze communicatie met klanten te meten. Als u hiertegen bezwaar hebt, moet u ervoor zorgen dat u niet op tekst- of afbeeldingskoppelingen in e-mailberichten klikt.

Met pixeltags kunnen we e-mailberichten verzenden in een voor u leesbaar formaat en zien of u het e-mailbericht hebt geopend. We kunnen deze gegevens gebruiken om minder of geen berichten te verzenden aan klanten.

 

OPENBAARMAKING AAN DERDE PARTIJEN

In bepaalde gevallen kan GBBL persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan strategische partners die samenwerken met GBBL om haar werkzaamheden mogelijk te kunnen maken of die GBBL verplicht moet verstrekken volgens de wetgeving. Persoonlijke gegevens worden alleen door GBBL gedeeld om haar werkzaamheden te verstrekken of te verbeteren. Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen voor marketingdoeleinden. GBBL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

ANDEREN

Het kan voor GBBL noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken. We kunnen uw gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang.

Daarnaast kunnen we uw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen. Bovendien mogen we bij een reorganisatie of alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

 

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

GBBL neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Onlineservices van GBBL beveiligen uw persoonlijke gegevens tijdens de verzending met versleuteling zoals TLS (Transport Layer Security). Als uw persoonlijke gegevens worden bewaard bij GBBL, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang op locaties met fysieke beveiligingsmaatregelen.

Als u bepaalde diensten of -apps gebruikt of berichten post op een forum, in een chatroom of bij een sociaal netwerk, zijn de persoonlijke gegevens en de inhoud die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres weergeeft in een forumbericht, worden deze gegevens openbaar. Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van deze functies. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de beveiliging van persoonsgegevens die worden achtergelaten via of door een ander platform.

GBBL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gbbl.nl

 

INTEGRITEIT EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

GBBL maakt het makkelijk voor u om uw persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan. GBBL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens > 1 jaar;  Personalia > 1 jaar; Adres > 1 jaar; Telefoonnummer; 1 jaar; E-mailadres; 1 jaar; Geboortedatum; 1 jaar; Bankgegevens > 1 jaar. Alle eerder genoemde persoonsgegevens worden bewaard volgens een termijn van één jaar, ongeacht de aard of reden. Indien u lid bent van GBBL, zal dit termijn steeds met één jaar worden verlengd, tenzij u als lid bent uitgeschreven. Uw persoonsgegevens worden dato na uitschrijving nog maximaal één jaar bewaard. Dit ten aanzien van de administratie van de ledenlijst.

 

TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

U kunt ervoor zorgen dat uw contactgegevens en voorkeuren juist, volledig en actueel zijn. Met betrekking tot andere persoonlijke gegevens die we bewaren, verlenen we u toegang voor willekeurige doeleinden, waaronder verzoeken om foutieve gegevens te corrigeren of om gegevens te verwijderen als GBBL niet wettelijk of zakelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren. We kunnen verzoeken weigeren die lichtzinnig of vexatoir zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn of waarvoor geen toegang is vereist volgens de lokale wetgeving. Verzoeken om toegang, correctie of verwijdering van gegevens kunnen worden ingediend via het regionale formulier.

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GBBL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. u kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gbbl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . GBBL wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

SITES EN DIENSTEN VAN DERDE PARTIJEN

De websites, producten, apps en diensten van GBBL kunnen koppelingen bevatten naar de websites, producten en diensten van derde partijen. Onze producten en diensten kunnen ook producten of diensten van derde partijen gebruiken of aanbieden. Gegevens die worden verzameld door derden, die locatiegegevens en contactgegevens kunnen bevatten, vallen onder hun privacybeleid. Wij raden u aan om kennis te nemen van het privacybeleid van deze derde partijen.

 

 

DE INZET VAN ONZE ORGANISATIE VOOR UW PRIVACY

We communiceren onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan alle leden van GBBL en handhaven stringente privacymaatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

GBBL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gbbl.nl

 

VRAGEN OVER PRIVACY

Als u vragen of opmerkingen hebt over het Privacybeleid van GBBL of de verwerking van gegevens of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de lokale privacywetgeving, kunt u contact met ons opnemen.

Al uw bezwaren worden onderzocht en zo snel mogelijk beantwoord indien van toepassing. Als u niet tevreden bent met het ontvangen antwoord, kunt u uw klacht doorverwijzen naar het relevante klachtenorgaan in uw rechtsgebied. Als u dit aan ons vraagt, zullen we trachten om u informatie te geven over relevante klachtenprocedures die van toepassing kunnen zijn op uw situatie.

Het Privacybeleid van GBBL kan af en toe worden gewijzigd. Als het beleid ingrijpend wordt aangepast, wordt hiervan melding gemaakt op onze website en wordt het bijgewerkte Privacybeleid op de website gepubliceerd.