GBBL INTERN

 

 

 

 

 

 

Programma en ambities

Gewoon doen wat goed is voor de gemeente Landgraaf.

De inwoners van Landgraaf vormen een zelfbewuste gemeenschap.  In de moderne netwerkmaatschappij bundelen ze op eigen wijze hun krachten. Dat begint thuis en in de straat en de buurt. De samenwerking is zichtbaar in de verschillende kernen, in maatschappelijke organisaties, onderwijs en verenigingsleven, bedrijvigheid en cultuur. Landgraaf verstaat de kunst van samenwerken. Als zelfstandige gemeente doen we dat met ons eigen gemeentebestuur met aan het hoofd de door de burgers van Landgraaf gekozen gemeenteraad.

 

Gezamenlijke Burger Belangen Landgraaf (GBBL) is als lokale politieke partij een resultaat van het samenwerkingsvermogen dat de inwoners van Landgraaf kenmerkt. GBBL is via zijn leden verbonden met de kernen, verenigingen, instellingen en bedrijven in Landgraaf. Daardoor weten we wat er speelt; wat behoeftes, wensen en dromen zijn van de inwoners. GBBL doet daar wat mee door verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur van Landgraaf. Met de burgers geeft GBBL vorm aan Landgraaf zoals zij dat willen, voor nu en de toekomst van de jeugd.

 

SAMEN STERK was de slogan van GBBL vier jaar geleden. De burgers van Landgraaf hebben GBBL toen in het stemlokaal sterk gemaakt: met elf raadsleden en drie wethouders in het gemeentebestuur. Die kracht heeft GBBL ingezet voor de ontwikkeling van Landgraaf. En in de laatste tijd om een door landelijke partijen en de provincie voorgenomen samenvoeging van Landgraaf met Heerlen te stoppen. Dat is de bestuurders van GBBL gelukt. De burgerkracht en bestuurlijk ondernemerschap van Landgraaf zijn herkend door de minister van Binnenlandse Zaken. Landgraaf is nog steeds een zelfstandige gemeente, dankzij de inspanningen van onze GBBL-raadsleden en wethouders en met de steun van 80 procent van de bevolking!

 

De slag om de herindeling is voorbij. De sociaal-economische vooruitzichten zijn kansrijk en uitdagend. Er liggen ook nog problemen om op te lossen, bijvoorbeeld in het sociaal domein. GBBL is klaar om er samen met burgers, ondernemers en organisaties mee aan de slag te gaan. De kunst van samenwerken binnen en buiten de gemeente is daarbij onze kracht. Die gaan we nu meer dan ooit richten op het ontwikkelen van de talenten van de jeugd. Dan kunnen de jongeren de draad oppakken en werken aan hun eigen toekomst en die van Landgraaf. Landgraaf kan altijd beter.

LEES MEER IN ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA

ONZE 10 AMBITIEUZE TOPAMBITIES

Tien zéér belangrijke punten. Toekomstbestendig, samenwerkend, vooruitstrevend.

TOPAMBITIE 1

HOE KAN GBBL SOCIALE BETROKKENHEID EN ONDERSTEUNING VERSTERKING?

Wie hulp nodig heeft kan rekenen op de gemeente!

Wie in de knel komt, jong of oud, moet op de gemeente kunnen rekenen, en liefst snel. Thuis is je veilige basis, zeker als je minder functioneert door ziekte of ouderdom. GBBL staat ervoor dat inwoners van Landgraaf de hulp krijgen die ze nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Door bezuinigingen van Den Haag hebben gemeenten, ook Landgraaf, onvoldoende geld om alle taken hiervoor goed uit te voeren. Om de kwaliteit van de hulp te behouden is het nodig samen te werken aan betere en betaalbare oplossingen. Dat kan door een beroep te doen op elkaars mogelijkheden en zelfredzaamheid. Verbeteringen van de zorgkwaliteit kunnen door beter aan te sluiten op behoeften!

TOPAMBITIE 2

HOE MAAKT GBBL WONEN PRETTIGER EN LEEFBAAR EN VEILIG?

Bewoners weten het best waar het beter kan in de wijk!

Landgraaf heeft geen achterstandswijken! Dat zie je aan goed onderhouden straten en pleinen, het groen, scholen en openbare gebouwen en aan de huizen. GBBL gaat voor schoon, heel en veilig. Goed voor een prettige sociale sfeer. Bewoners weten meestal het beste waar onderhoud nodig is. Waar het trottoir kapot is, of waar leegstand en verloedering dreigen. Dat kan bij de gemeente snel gemeld en opgepakt te worden.

 

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en onderwijs opereren als een team!

Welzijnswerk en onderwijs stimuleren de kansen en initiatieven in wijken. Het maatschappelijk werk is er als coach en voor ondersteuning van wie extra hulp nodig heeft. Ook op sociaal gebied is het van belang snel signalen van misstanden en risico’s te herkennen en hulp te bieden. GBBL wil de aanpak op maat van de samenwerkende instellingen versterken.

 

Veiligheid door betere verkeersoplossingen!

Door de binnen- en buitenring hoeft vrachtverkeer niet meer door de wijken. Dat is winst voor veiligheid en leefbaarheid. GBBL gaat door met verbeteren: de aanleg van rotondes, 30 km-zones, en een obstakelvrije hoofdverkeersader.

TOPAMBITIE 3

HOE HOUDEN WE EEN HOOG NIVEAU VAN VOORZIENINGEN VOOR IEDEREEN?

Goede accommodaties verhogen plezier en prestaties!

GBBL snapt waar inwoners van Landgraaf blij van worden. Uitgaan, wandelen, sporten, muziek maken, carnavallen, tuinieren, relaxen, een boek lezen. Goede en bereikbare voorzieningen bieden veel plezier en gemak. GBBL wil daarvoor samenwerkingen van gemeente met het actieve verenigingsleven, een sterke welzijnsorganisatie, de bibliotheek en bedrijfsleven. GBBL gaat voor 3 hoogwaardige sportaccommodaties en een nieuw zwembad. Boeken moet je kunnen blijven lenen in de eigen kern. En het Burgerhoes kan nog aantrekkelijker als ontmoetingsplek voor maatschappelijke organisaties en inwoners.

TOPAMBITIE 4

HOE WERKT GBBL AAN GASTVRIJHEID, SCHOONHEID, SPORT EN CULTUUR?

Samen werken aan een aantrekkelijk Landgraaf! 

Als Landgraaf aantrekkelijk is voor toeristen en recreanten, woon je er met nog meer plezier. Bezoekers van Pinkpop weten het: Landgraaf omarmt je. Gastvrijheid is een eigenschap van de mensen. Dat talent biedt groeikansen. Met meer evenementen, groot en klein. Door meer aandacht voor wat er al staat: de Trappenmarathon, de Cavemanrun, jaarmarkten en andere cultuur- en sportactiviteiten. En met nieuwe ideeen van GBBL: het hele jaar door een verzamel- en finishplaats voor de fietsliefhebbers die een rondje Zuid-Limburg komen doen. En stel je voor: hier in de historische omgeving van Landgraaf bij kasteel Strijthagen een van de grootste beeldentuinen ter wereld. Hoe mooi kan Landgraaf zijn!

TOPAMBITIE 5

HOE MAAKT GBBL VAN TALENTONTWIKKELING DE MOTOR VAN VERANDERING?

Wie zijn talenten ontwikkelt is klaar voor de toekomst!

De digitale wereld schept een nieuwe werkelijkheid. Om overzicht te hebben en inzicht in veranderingen en er creatief mee om te gaan, is het nodig om voortdurend te leren. GBBL geeft burgers en op de eerste plaats de jeugd de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Zo kunnen we in Landgraaf, en in Parkstad, economische en sociale kansen pakken. Investeren in de kracht van onze jeugd en de dynamiek van de samenleving maakt de risico’s kleiner dat jongeren de boot missen, jeugdzorg nodig hebben en in de bijstand belanden. GBBL maakt met jongeren, onderwijs en anderen beleid voor talentontwikkeling. Dat is goed voor henzelf en voor de gemeenschap.

TOPAMBITIE 6

HOE WERKT STIMULEERT GBBL WERKGELEGENHEID EN EEN STERKE LOKALE ECONOMIE?

Aantrekkelijk resort in het hart van internationale regio!

Betere weg- en spoorverbindingen, attracties en het aantrekkelijke landschap zijn groeikansen voor Landgraaf in de recreatiesector. GBBL wil ook het Duitse achterland ontsluiten. Landgraaf wordt de poort naar een 5 sterren landschap. Toeristen zullen hier langer willen blijven. Kansen voor inwoners om hierop in te spelen met bed&breakfasts en horeca. Voor bestaande en nieuwe bedrijven in de regio Parkstad voegt Landgraaf vestigingswaarde toe met meer culturele en sportieve attracties en evenementen. Typisch Landgraaf om zo bij te dragen aan de werkgelegenheid en economie van Parkstad.

TOPAMBITIE 7

HOE GAAT GBBLK MET EEN CIRCULAIRE AANPAK LANDGRAAF DUURZAAM MAKEN?

Met hernieuwbare energie naar een tijd zonder aardgas!

De opwarming van de aarde moet stoppen. Dat vraagt om duurzame oplossingen. Omdat de Groningse gaskraan dicht gaat, is sneller andere energie nodig. Het zonnepanelenproject is een goed begin. Inwoners en gemeente moeten hiermee verder. De gemeente moet meer oplossingen zoeken om van het gas af te kunnen. GBBL wil dat de gemeente daarbij kiest voor verduurzaming van gebouwen en woningen en voor hernieuwbare energie. Oplossingen die de woonlasten drukken, zeker op termijn. Daar zijn we scherp op! Goede voorlichting dus over energieprojecten zoals muurisolatie en palletkachels.

Hernieuwbare energie komt vooral beschikbaar in de vorm van electriciteit. GBBL wil het gebruik van electrische fietsen en auto’s om die reden stimuleren.

 

Afval wordt grondstof voor hergebruik!

Goed ontworpen producten worden nooit afval. Alle delen ervan zijn herbruikbaar. Tot die droom van de circulaire economie uitkomt, wil GBBL werk maken van het scheiden van afval. Door composteerbaar en herbruikbare afvalstoffen blijft er zo min mogelijk restafval over. Veel minder afval verbranden betekent vervolgens een forse reductie van de CO2 uitstoot.

TOPAMBITIE 8

HOE HOUDT GBBL DE GEMEENTE FINANCIEEL FIT?

Financiele fit door investeren in kwaliteitsverbetering

Landgraaf is financieel gezond. Op dat resultaat wil GBBL voortbouwen. Dat betekent een veilige financiele reserve aanhouden en de lasten voor inwoners beteugelen. De lasten stijgen niet meer dan de inflatiecorrectie. Tegelijk wil GBBL investeren in een efficient en creatief werkende gemeente. Vanuit de beschikbare investeringsruimte wil GBBL geld steken in talentontwikkeling, en in kansrijke projecten van en met burgers. Investeringen in de kwaliteit van burgerkracht. De gezonde financiele situatie draagt zo bij aan het versterken van groepen inwoners en van de samenleving als geheel. Dat betaalt zich uit!

TOPAMBITIE 9

HOE LAAT GBBL KRACHT EN AMBITIE VAN BURGERS EN BESTUUR SAMENSMELTEN?

Met vertrouwen in de inwoners die de koers bepalen!

‘Zelfbestuur’ is het sleutelwoord voor het besturen van de gemeente. Nadat de gemeente Landgraaf de regie over haar toekomst in eigen hand heeft weten te houden, is het nu zaak ruimte te maken voor burgerkracht. GBBL wil dat de gemeente vertrouwen en mogelijkheden geeft aan de inwoners om de samenleving van onderop vorm te geven. De gemeente dient bestuurlijk ondernemerschap te tonen door vraagstukken integraal te benaderen en samenhang aan te brengen in beleid. De dialoog tussen burgers en bestuur is op maat; via burgerpanels, comitees, de melddesk, buurtoverleg en buurtverenigingen. En in de onverwachte ontmoetingen, want de bestuurders van Landgraaf zijn altijd dichtbij.

TOPAMBITIE 10

HOE WIL GBBL MEER GEZAMENLIJK VOORDEEL HALEN UIT DE REGIO PARKSTAD?

Samenwerken in Parkstad levert meer op dan de som der delen!

De regio Parkstad is een van de drie beste bestuurlijke samenwerkingen in ons land. De 8 gemeenten delen hun kennis, creativiteit en organisatiekracht, zodat ze oplossingen en diensten kunnen bieden op een niveau dat geen van de gemeenten alleen voor zich kan realiseren. Van die chemie profiteert iedere deelnemende gemeente. GBBL wil de samenwerking in de regio Parkstad daarom doorzetten en verbeteren. Voor de gemeente Landgraaf is er een rol als aanjager van gezamenlijke inkoop, bijvoorbeeld voor de energietransitie. Met 8 gemeenten krijgen we een betere prijs. Wat beter kan, en van het kabinet moet, is de politieke verantwoording over gemeenschappelijke regelingen. Ook daar ziet GBBL een innoverende rol voor Landgraaf in de kring van de Parkstadgemeenten.